Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Opcja Benedykta za pomocą serwisu www.opcjabenedykta.org 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem darowizn) określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji „Opcja Benedykta” (dalej: Fundacja) za pośrednictwem należącego Fundacji Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.opcjabenedykta.org  oraz określenie praw i obowiązków Usługobiorców (Darczyńców) i Administratora (Fundacji) w związku przekazywaniem darowizn.

2. Serwis opcjabenedykta.org jest własnością Fundacji „Opcja Benedykta”, ul. Immanuela Kanta 48/18, 10-691 Olsztyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. Olsztyn pod nr KRS 0000823457, o nr NIP 7393936296, nr REGON 385334955 . 

3. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jej rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

4. Darowizny przekazywane Fundacji przeznaczane są wyłącznie na działania Fundacji.

5. Przed rozpoczęciem korzystania aplikacji obsługujących płatności dokonywanych darowizn, Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu darowizn. 

8. Aktualna wersja Regulaminu darowizn jest zawsze dostępna dla Usługobiorców Serwisu (Darczyńców) w zakładce [REGULAMIN DAROWIZN] Serwisu opcjabenedykta.org . Regulamin darowizn jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Usługobiorców Serwisu (Darczyńców).

II. SŁOWNICZEK

1. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Regulaminie darowizn stosuje się słowniczek Regulaminu.

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

a) Serwis– serwis internetowy opcjabenedykta.org  (strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami).

b) Fundacja – Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Fundacja „Opcja Benedykta” przyjmująca darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych.

c) Regulamin darowizn  – niniejszy regulamin.

d) Usługobiorca Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).

e) Operator bezpiecznych płatności internetowych – pośrednik usług finansowych, właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Fundacji, tj. PayU lub PayPal.

f) Darowizna – środki pieniężne lub środki rzeczowe lub usługi przekazane przez Usługobiorcę Serwisu na działania Fundacji.

g) Darczyńca – Usługobiorca Serwisu, który dokonał Darowizny.

h) Obdarowany – Fundacja, po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy.

III. UMOWA DAROWIZNY 

1. Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się przez Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Fundację) kosztem swego majątku (Darowizna).

2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.

3. W przypadku darowizny środków rzeczowych lub usług, przekazanie Fundacji zadeklarowanych w korespondencji mailowej lub innej formie środków rzeczowych, a w przypadku darowizny usług – wykonanie tych usług, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że bez względu na formę, w jakiej oświadczenia Darczyńcy (Usługobiorcy Serwisu) i Obdarowanego (Fundacji) zostały złożone darowizna jest ważna i skuteczna. 

IV. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN RZECZOWYCH I USŁUG 

1. W celu przekazania darowizny rzeczowej lub usług (wolontariat), Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) powinien skorzystać z formularza kontaktowego przedstawiając szczegóły dotyczące zamierzonej darowizny rzeczowej lub darowizny usług.  

V. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN FINANSOWYCH

1. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Fundacji jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na konto Fundacji albo w ramach skorzystania z udostępnionej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych.

2. Darowizna finansowa może mieć charakter wpłaty jednorazowej bądź cyklicznego wsparcia. Darczyńca może wpłacić jedną z sugerowanych na stronie serwisu opcjabenedykta.org dowolną podaną przez siebie kwotę.

3. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) zamierza bezpośrednio dokonać darowizny, bez skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty darowizny na konto Fundacji prowadzone przez BNP Paribas nr konta 79 1600 1462 193 5238 6000 0001 poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie.

4. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) decyduje się na udzielenie jednorazowego wsparcia działań statutowych Fundacji, w ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas na stronie Serwisu w zakładce [Wspieram] powinien  wpisać w oknie zadeklarowaną przez siebie indywidualnie kwotę wsparcia finansowego, e-mail, a następnie potwierdzić wybór klikając okno „Darowizna”, po czym wpisać swoje imię i nazwisko, adres, NIP i ponownie kliknąć okno „Darowizna”.

6. Darowizny dokonywane w ramach dostępnej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych są obsługiwane przez następujących operatorów płatności: − PayU, z główną siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP: 779-23-08-495; – PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

7. W ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych darowizna może zostać przekazana za pomocą: a) Przelewu elektronicznego; b) Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);

8. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: PayU SA pod tym linkiem oraz PayPal pod tym linkiem

9. Transakcje jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU. Transakcje cykliczne realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayPal.

10. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Darczyńcę kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.

11. Płatność cykliczną Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) może odwołać w dowolnym momencie składając stosowną dyspozycję w swoim banku lub za pośrednictwem PayPal w swoim panelu administracyjnym.

12. Dane Darczyńcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU i PayPal przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU lub PayPal wpłaty. Płatność udostępniana jest Fundacji nie późnej niż do końca następnego dnia roboczego.

VI. REKLAMACJE

W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie płatności pieniężnych za pośrednictwem Operatora bezpiecznych płatności internetowych, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresami: https://www.payu.pl/ oraz https://www.paypal.com/pl lub na stronie banku Darczyńcy. 

VII. DANE OSOBOWE

1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zostały opisane w Polityce prywatności.

2. Fundacja przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (adres mailowy, imię i nazwisko, adres zamieszkania, tytuł oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą – klientem-płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.

3. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO WPŁAT

Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznych licencjonowanych operatorów płatności PayU i PayPal.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom Serwisu w Serwisie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn.