Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Fundację „Opcja Benedykta” jest Fundacja „Opcja Benedykta” z siedzibą w Olsztynie (10-691), ul. Kanta 48/18.

2. Podstawy prawne przetwarzania:

a) w przypadku zawarcia umowy wynikającej z zadań realizowanych przez Fundację „Opcja Benedykta” oraz na wykonanie usług lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym Państwa dane osobowe przetwarzane są:

–  w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO,

–  ich podanie jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.

b) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwianie spraw                             w Fundacji „Opcja Benedykta”  dane osobowe   przetwarzane są:

–  wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez Fundację „Opcja Benedykta”

– na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. b) RODO,

–  podanie danych osobowych jest dobrowolne,

– w tym zakresie przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji umowy i usługi udostępnianej przez Fundację „Opcja Benedykta” . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 2 celów:

a) przez okres wymagany przepisami prawa,

b)  do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

c) do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Ponadto jako prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych na terenie  Fundację „Opcja Benedykta” prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Fundacji „Opcja Benedykta” oraz ochrony mienia.

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe z prowadzonego monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż dwa tygodnie lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

5. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

7. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.